Czy rodzina otrzyma odszkodowanie, jeśli zmarły wskutek wypadku przy pracy pracownik był pod wpływem alkoholu?

Członkowie rodziny poszkodowanego w śmiertelnym wypadku przy pracy nabywają prawo do jednorazowego odszkodowania bez względu na okoliczności uzasadniające wyłączenie prawa do świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku przy pracy.

Stosownie do art. 234 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) w razie wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom w przyszłości.

Dokumentacja powypadkowa uprawnia poszkodowanego pracownika lub członków jego rodziny do ubiegania się o świadczenia odszkodowawcze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, których katalog określa art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.) – dalej u.u.w. (m.in. zasiłek chorobowy, jednorazowe odszkodowanie, renty itp.).

Zgodnie z art. 21 ust. 1-2 u.u.w., świadczenia te nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Nie przysługują one również ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Podmiotowy zakres wyłączenia obejmuje jedynie poszkodowanych w wypadku przy pracy. Członkowie ich rodziny nabywają prawo do świadczeń bez względu na okoliczności uzasadniające wyłączenie.

W związku z powyższym uprawnieni członkowie rodziny nabywają prawo do świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku przy pracy (w tym do jednorazowego odszkodowania), nawet jeżeli poszkodowany w śmiertelnym wypadku przy pracy znajdował się pod wpływem alkoholu, bez względu na stopień przyczynienia się przez niego do spowodowania tego wypadku.

 

3333333333333333333333333

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.