Czy technik bhp może od razu prowadzić szkolenia okresowe bhp?

Zasady szkolenia określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p. Przepisy § 4 ust. 1 r.s.b.h.p. stanowią, iż szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przez jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy należy rozumieć (§ 1a r.s.b.h.p.): a) placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, b) szkołę ponadgimnazjalną, c) jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową, d) stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy, e) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej jeśli prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie może być prowadzone (§ 5 r.s.b.h.p.) przez wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia. Przez przygotowanie dydaktyczne należy rozumieć (§ 1a r.s.b.h.p.) ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem, odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia: form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych. Przepisy zawarte w § 4 ust. 2 r.s.b.h.p. zastrzegają, że szkolenie pracodawców oraz pracowników służby bhp, a także instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy - mogą wykonywać jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.