Jak często pracownicy powinni być szkoleni w zakresie bezpieczeństwa w zakładzie pracy (obejmującego zagadnienia pożaru, terroryzmu, zamachu)?

Bezpieczne wykonywanie pracy wymaga nie tylko działań ze strony pracodawcy, ale i właściwej postawy pracowników, którzy obowiązani są znać i stosować w procesie pracy zasady oraz przepisy bhp. Pracodawca nie może  dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada wystarczającej znajomości tych przepisów i zasad. Rezultatem jest obowiązek zapewnienia pracownikom szkoleń z zakresu szeroko rozumianego technicznego bezpieczeństwa pracy. Ich problematykę normuje r.s.b.h.p.

Nieodłączną częścią każdego szkolenia bhp są szeroko rozumiane zagrożenia w środowisku pracy. Z załączonych do r.s.b.h.p. programów szkoleń wynika, iż zarówno w ramach szkoleń wstępnych, jak i okresowych omawiana jest problematyka zagrożeń pożarowych, w tym zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie wystąpienia pożaru. Omawiane są również zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. awarii), w tym udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku. Przepisy dotyczące szkoleń bhp, w tym programy szkolenia nie odwołują się bezpośrednio do zagrożeń o charakterze terrorystycznym – niezależnie od tego, czy źródłem takiego rodzaju zagrożenia mógłby być np. jeden z pracowników lub osoby z zewnątrz. Nie oznacza to, że program szkolenia nie może być uzupełniony o wybrane zagadnienia nawiązujące do tego typu możliwych zagrożeń. Warto zauważyć, że zamach terrorystyczny mieści się w szerokim pojęciu zagrożenia, którego nie można całkowicie wykluczyć w ramach działalności pracodawcy. Katalog problematyki omawianej na szkoleniach w zakresie zagrożeń nie jest zamknięty (ma charakter przykładowy).

Szkolenia bhp, w ramach których omawiane są zagrożenia – m.in. pożarowe, prowadzone są z określoną częstotliwością. Zgodnie z § 15 ust. 4 r.s.b.h.p., pierwsze szkolenie okresowe dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy, w przypadku pozostałych pracowników, pierwsze szkolenie okresowe powinno być przeprowadzone nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy. Kolejne szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku pozostałych pracowników szkolenia okresowe – w tym omawiające problematykę zagrożeń – w tym pożarowych powinny być przeprowadzane raz na 5 lat, w przypadku pracowników administracyjno-biurowych – nie rzadziej niż raz na 6 lat. Powyższa częstotliwość szkoleń okresowych została uregulowana w § 15 ust. 1-2 r.s.b.h.p.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.